Tarieven

Het uurtarief van EduVisie bedraagt € 95,00. Tot op heden is EduVisie over deze dienstverlening niet BTW-plichtig. De kosten van het gehele  onderzoek zijn afhankelijk van de omvang en de duur.
Een volledig psychodiagnostisch onderzoek neemt gemiddeld 12-15 uur in beslag.  Dit omvat doorgaans  het onderzoeksvoorstel, de afname van het capaciteitenonderzoek (IQ bepaling), sociaal-emotioneel onderzoek en een schoolobservatie, maar ook de uitwerking van de resultaten en een verslag en een adviesgesprek. Het intakegesprek is bij EduVisie kosteloos.
Een uitgebreid dyslexieonderzoek, dat bestaat uit een didactisch- en capaciteiten onderzoek, het opstellen van een dyslexieverklaring kost gemiddeld 9 uur. De duur van een schoolkeuzeadvies onderzoek is gemiddeld 5 uur.
De beschrijving van de onderzoeken is opgenomen onder de rubriek Onderzoeken.

Vergoedingen

EduVisie biedt Generalistische basis GGZ.

EduVisie heeft geen contracten met gemeenten afgesloten.
Dat betekent dat de opdrachtgever het verschuldigde bedrag in zijn geheel betaald aan EduVisie. Indien het een onderzoek betreft voor cliënten van 18 jaar en ouder dan kan de opdrachtgever de factuur indienen bij zijn of haar zorgverzekeraar. Deze bepaalt of en in welke mate deze zal worden vergoed. De opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Deze dient ongeacht de reactie van uw zorgverzekeraar binnen 14 dagen te zijn overgemaakt aan EduVisie.

 

Algemene Betalingsvoorwaarden NIP

Drs. Mieke van Bodegom (EduVisie) is geregistreerd bij het NIP en hanteert dus de algemene betalingsvoorwaarden, die deze organisatie voor haar eden heeft opgesteld:

  1.  Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog* en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de
    psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  4. De psycholoog is in het hiervoor onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning vangedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Gedeponeerd door het N.I.P. bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.
In geval van verhindering wordt u verzocht 24 uur voor de gemaakte afspraak ons hierover te berichten, daar de gereserveerde tijd anders in rekening wordt gebracht.