Dyslexie / Dyslexieverklaring

Definitie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie is de informatieverwerking van klanken en letters verstoord.
De definitie van dyslexie is: ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Wel of geen dyslexie ?

De hardnekkigheid van lees- en of spellingproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit is pas aan te tonen als de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met behulp van een daartoe opgesteld onderwijsprotocol. De Protocollen Leesproblemen en dyslexie (www.masterplandyslexie.nl) geven adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Is er ondanks extra hulp toch geen vooruitgang aan het eind van groep 3, begin groep 4 dan kan er sprake zijn van dyslexie en is het raadzaam een dyslexie-onderzoek te laten verrichten. Onvoldoende of geen adequate hulp kan leiden tot ernstige belemmeringen in het onderwijs en sociaal emotionele problemen met als gevolg een beschadigd zelfbeeld en motivatieproblemen.

Een dyslexieonderzoek bestaat o.a. uit het vaststellen van de mate waarin lees- en/of spellingproblemen voorkomen, welke factoren de  lees- en spellingproblemen veroorzaken en in stand houden. Of er mogelijk sprake is van een dyslexietyperend profiel. Ook  gaat het om het uitsluiten van een algemeen leerprobleem door vast te stellen of een inschatting te maken of  het kind wel voldoende cognitieve capaciteiten heeft om zich het lezen en/of spellen eigen te maken. Of dat er mogelijk sprake is van een ander probleem die van invloed is op het zich vlot eigen maken van het technisch lees- en of spellingproces. Te denken valt bijvoorbeeld aan een zwakke concentratie of ADHD of een andere stoornis. We noemen dit co-morbiditeit.

Al deze factoren bepalen de breedte van het onderzoek en het kunnen vaststellen van (ernstige) (enkelvoudige) dyslexie.

EduVisie doorloopt  bij het vaststellen van dyslexie zo goed als dit mogelijk is het diagnostisch proces zoals in het ‘Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling is aangegeven. Het diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd met gestandaardiseerde en genormeerde meetinstrumenten, die voldoen aan algemeen aanvaarde criteria voor psychodiagnostische tests, welke door de COTAN ( Centraal Orgaan Testaangelegenheden Nederland) zijn beoordeeld.

 

EduVisie werkt op het gebied van dyslexie en dyscalculie samen met RT praktijk Soest van Charlotte Veenendaal: www.rtsoest.nl

 

Kosten

  • uitgebreid dyslexieonderzoek 2 dagdelen:  € 850,00
  • beknopt dyslexieonderzoek (zonder intelligentiebepaling) 1 dagdeel €  395,00
  • Opbouw dossier ( ontwikkelingslijst – schoolgegevens – RT- verslagen etc.)
  • (Telefonische) intake
  • Onderzoek omvat 2 dagdelen ( intelligentieonderzoek en dyslexieondezoek)
  • Opstellen onderzoeksverslag
  • Adviesgesprek
  • Opstellen dyslexieverklaring ( indien van toepassing)