Mijn werkwijze:

EduVisie werkt  bij iedere aanmelding zo doelgericht mogelijk. Wij hebben geen enkele behoefte aan overbodige testen/toetsen. EduVisie verzamelt alleen informatie, die nodig is om een specifieke vraag te beantwoorden. Eerdere hulpverlening en/of onderzoeksresultaten leveren – mits niet verouderd – altijd belangrijke informatie.

EduVisie werkt, indien de aanmeldingsreden zich hiertoe leent, vanuit handelingsgerichte diagnostiek.

Aanmelding en intake

Het aanmelden van cliënten kan telefonisch, per email of per post. Tot 18 jaar gebeurt dat door hun wettelijke vertegenwoordigers. Het invullen en versturen van een aanmeldingsformulier  kan met behulp van  deze site. EduVisie beslist of we de daarin aangegeven vraag op basis van de beschikbare deskundigheid kunnen beantwoorden. Zo ja, dan gaat de aanmelding door en ontvangt de aanmelder per mail of per post – een meer uitgebreide en specifieke vragenlijst (intake/ontwikkelingslijst) met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. In deze lijst zijn vragen opgenomen over de ontwikkeling van het kind en het ontstaan van de klachten. Aan de lijst is ook een apart formulier voor de school toegevoegd.

Na ontvangst van deze formulieren neemt EduVisie binnen 7 dagen contact op. Afhankelijk van de aangegeven problematiek kan een afspraak volgen voor een intakegesprek. De leidraad voor het intakegesprek is de ingevulde intake/ontwikkelingslijst. Dit gesprek heeft ten doel de problematiek zo duidelijk mogelijk te maken.

Dit intakegesprek is meestal niet nodig bij een schoolkeuzeadviesonderzoek. Immers hierbij zijn doorgaans de CITO- entreetoetsen, schoolrapporten en een korte (telefonische) intake voldoende.

Voor een EMDR -aanmelding vindt altijd een intakegesprek met een klachteninventarisatie plaats met als doel zo snel mogelijk tot behandeling over te gaan.

In alle gevallen zal EduVisie, als wij de aanmeldingsvraag niet goed kunnen beantwoorden, proberen door te verwijzen naar een andere zorgverlener.

Onderzoeksvoorstel en kosten

Een onderzoeksvoorstel volgt op basis van de verkregen informatie.  Dit  voorstel  zal afhankelijk van de vraagstelling  aangeven dat het onderzoekstraject (zeer) beknopt of uitgebreid zal zijn. Dit is mede afhankelijk van eerdere  onderzoeken en hulpverlening. De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de aangemelde cliënt (tot 18 jaar) zal met het voorstel moeten instemmen en dit ondertekend moeten retourneren, voordat EduVisie met het onderzoekstraject begint.
EduVisie heeft geen contracten met gemeenten afgesloten. U dient zelf de kosten te betalen voor onderzoek bij kinderen tot 18 jaar. In het onderzoeksvoorstel zijn ook de kosten en de daaraan verbonden voorwaarden van betaling etc. opgenomen. Naast de factureringstermijn betreft dit de betalingsvoorwaarden van het NIP.
Opmerking: Bij gescheiden ouders is het wettelijk verplicht, dat beide ouders het onderzoeksvoorstel ondertekenen. Deze goedkeuring dient voor aanvang van het onderzoekstraject in het bezit te zijn van EduVisie.

Onderzoeksfase en verslaglegging

Afhankelijk van de onderzoeksvragen kan het onderzoek bestaan uit een school en/of thuisobservatie, een gesprek met de leerkracht, een capaciteitenonderzoek ( IQ bepaling met vaststelling van sterke en minder sterke kanten), een sociaal-emotioneel onderzoek, een concentratieonderzoek, een dyslexieonderzoek of een  semi-gestructureerd interview.
Hierbij kan ook een deelonderzoek worden uitgevoerd bij één van EduVisie’ s partners.

We leggen de analyse van de onderzoeksbevindingen vast in een concept-onderzoeksverslag, inbegrepen de daaraan verbonden conclusies en adviezen. Voorafgaande aan het geplande oudergesprek krijgen de ouders een concept-verslag toegestuurd ter voorbereiding op dit adviesgesprek.  Het is wenselijk is dat indien mogelijk, beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.

Adviesgesprek en afronding

In het adviesgesprek lichten we de onderzoeksbevindingen met de daaraan gekoppelde conclusies en adviezen toe. Uit de adviezen blijkt vaak dat de school een cruciale rol speelt in de juiste aanpak en begeleiding van het kind.  Na afloop van het adviesgesprek kan een rondetafel gesprek met ouders, intern begeleider en leerkracht vaak heel ondersteunend werken voor het kind en de ouders. Het definitieve onderzoeksverslag stellen we pas vast na  het ouder- en eventueel het schoolgesprek. Ouders tekenen het definitieve onderzoeksverslag voor akkoord en zenden dit terug naar EduVisie.
Bij ernstige of complexe problemen kan EduVisie in samenspraak met de ouders voor behandeling of verfijnde diagnostiek doorverwijzen naar meer gespecialiseerde (tweedelijnszorg) instelling.